İşletme Yüksek Lisans (İngilizce)

İşletme yüksek lisans programı öğrencilere yönetim fonksiyonları için gereken süreçlerin tasarlanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek, gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programının öğrencilerin küresel siyaset alanında kuramsal ve metodolojik anlamda sağlam bir alt yapıya sahip olmalarını ve bu çerçevede akademik bir farkındalığa ulaşmalarını amaçlamaktadır.

Program dâhilinde öğrencilerin küresel ilişkilerin anlamlandırılması doğrultusunda sosyal, siyasi ve ekonomik süreçleri derinlemesine inceleme ve bu doğrultuda küresel sistem analizleri yapabilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Programın nihai hedefi gerek bürokrasi gerekse özel sektöre küresel siyaset alanında uzmanlar yetiştirmektir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans (İngilizce)

Günümüzde bilişim ve teknolojinin hayatımızın bir parçası olması ve disiplinler arası çalışmaların tüm dünyada önem kazanması, bilgisayar mühendisliği alanındaki çalışmaların öneminin hızla artmasına neden olmuştur.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programının amacı; alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, bu alanındaki gelişmeleri tüm dünya ile eş zamanlı olarak takip etme becerisini kazanmış, bilişim sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda donanımlı, problem çözme yetenekleri gelişmiş ve uygulamaya odaklanmış uzmanlar yetiştirmektir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Kamu Yönetimi tezli yüksek lisans programının çalışma konusu kamu yönetimi, bilimsel araştırma konusu bir bütün olarak devlet olgusu ve yönetim ilişkileridir. Program ile birlikte öğrencilerin, kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kavram ve kuramlarını öğrenmeleri, “bilimsel araştırma ile tanışmaları”, iktisat, kamu maliyesi, siyaset ve tarih alanlarından gerekli çıktıları sağlayarak idari gerçekleri ve süreçleri analiz etmeyi, teori ve yöntem konularında bilgi geliştirmeyi; idari davranışlar, güç ve yetki konularını açıklamayı; planlama ve reform olarak idari süreç, bürokrasi olarak kurumsal boyut, mülki idare sistemi, düzenleyici kurumlar hakkında araştırma yeteneğini artırmayı hedeflemektedir.

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Kamu Yönetimi tezsiz yüksek lisans programının çalışma konusu kamu yönetimi, bilimsel araştırma konusu bir bütün olarak devlet olgusu ve yönetim ilişkileridir. Program ile birlikte öğrencilerin, kamu yönetimi örgütlenmesi, devlet algısı, yönetim felsefesi ve tarihi, yönetim kavram ve kuramlarını öğrenmeleri, “bilimsel araştırma ile tanışmaları”, iktisat, kamu maliyesi, siyaset ve tarih alanlarından gerekli çıktıları sağlayarak idari gerçekleri ve süreçleri analiz etmeyi, teori ve yöntem konularında bilgi geliştirmeyi; idari davranışlar, güç ve yetki konularını açıklamayı; planlama ve reform olarak idari süreç, bürokrasi olarak kurumsal boyut, mülki idare sistemi, düzenleyici kurumlar hakkında araştırma yeteneğini artırmayı hedeflemektedir

Mimarlık Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Mimarlık Yüksek Lisans Programında yer alan dersler çağdaş kuram ve eleştirileri mimarlık üretimi ile ilişkilendirmenin yanı sıra mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi de vurgular niteliktedir.

Mimarlık, gerek bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, gerek küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hem uygulamada hem de kuramsal düzeyde önemli dönüşümler geçirmektedir. Bu bağlamda mimarlığın uzmanlık alanları ve kapsamı da dönüşmekte ve yeni araştırma alanları ortaya çıkmaktadır.

Eğitim dilinin İngilizce olduğu Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı içeriği uluslararası standartlarda oluşturulmuştur. Öğrenciler uluslararası araştırmalarla farklı kültürlerden çalışma arkadaşlarıyla etkileşim yoluyla öğrenecek ve uluslararası bakış açısı kazanacaklardır.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı mezunları, dünya standartlarında verilen eğitimle, hem ulusal hem de uluslararası nitelikte bilimsel araştırmalarda ve geliştirme projelerinde görev alabilecek yetkinliğe sahip olacaklardır. Mezunların mesleğin yeni oluşumlarında rol oynayabilecek uzmanlar olarak aktif rol almaları hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyulan, ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi, bütün programın ana amacını oluşturmaktadır.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı 2 yıllık tezli ve tezsiz bir program olup, tek bir program çatısı altında farklı mimarlık  alanından oluşmaktadır.

Bu bağlamda adaylar Mimari Tasarım ve teorisi başta olmak üzere Mimarlık Tarihi Geleneksel Mimari, Mimari Kimlik, Konut, Kentsel tasarım, Yenileme, Koruma, Restorasyon, Strüktür ve Tasarım, Engelli Tasarımı, Yapım Yönetimi ve Teknolojisi, Mimari Mühendislik, Deprem, İç Mimarlık gibi birçok alt dalın yansıra uzman olmak istedikleri ve ilgi duydukları alanda çalışabileceklerdir.

Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Tezli - Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, öğrencilere farklı hukuk sistemleri arasında sürekli artan etkileşimin ve ortak bilginin uluslararası ve ulusal hukuk düzlemlerinde nasıl oluştuğu konusunda akademik becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla öğrencilerin uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanındaki farklı metodolojik gelenekleri tanıması, hukuksal sorunların farklı hukuk sistemlerinde nasıl karşılık bulduğu hakkında geniş bir ders skalası sunulmaktadır. Programın öncelikli amacı, uluslararası hukuk bilgisi ile donatılmış öğrencilerin, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk alanında interdisipliner metodolojileri kullanarak eleştirel analiz yapabilmelerini ve karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına katılabilmelerini sağlamaktır.

BAU Kıbrıs Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın uluslararası deneyime sahip, seçkin akademik kadrosu çok kültürlü bir çalışma ortamında, hukuk alanındaki uzmanlığınızı güçlendirmeye çağırıyor.

BAU Kıbrıs Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Yüksek Lisans Programı ile hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans derecesi imkanı sunulmaktadır. Program dili İngilizce’dir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler tezli doktora programı öğrencilerin küresel siyaset alanında kuramsal ve metodolojik anlamda sağlam bir alt yapıya sahip olmalarını ve bu çerçevede akademik formasyonlarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Program dahilinde öğrencilerin küresel ilişkilerin anlamlandırılması doğrultusunda sosyal, siyasi ve ekonomik süreçleri derinlemesine inceleme ve bu doğrultuda küresel sistem analizleri yapabilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Programın nihai hedefi gerek bürokrasi gerekse özel sektöre siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmektir.

İşletme Doktora Programı

Yeni başlayan işletme doktora programı bölüme dair, güncel, uygulanabilir teorik bilgileri öğrencilere aktararak, işletme alanında etkili araştırmalar yapıp bilime destek olabilmelerini amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda, işletme doktora programımız; uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarını çözebilecek bir eğitim sunmak üzere tasarlandı. Programa kaydolan öğrenciler, zorunlu ve seçmeli dersler aracılığıyla işletme odaklı çalışma ve araştırma yapma fırsatı yakalıyor.

Kamu Yönetimi Doktora Programı

Kamu Yönetimi Doktora Programı, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programının bütünleyicisi niteliğindedir. Bu program, sadece Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden değil, çeşitli disiplinlerden lisans ve yüksek lisans eğitimine sahip öğrencilere, devlet teşkilatının yapısı ve işlevleri, yönetim olgusu, kamuyla ilgili idari konularda çalışma ve araştırma yapma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU FORMU

ŞİMDİ BAŞVUR
Hemen Bilgi Al
1
Merhaba, Bizimle iletişime geçebilirsiniz.